RSYNC príkazy a praktické použitie

RSYNC

RSYNC je nástroj pre efektívnu synchronizáciu a prenos súborov medzi počítačovými systémami cez sieť alebo lokálne. Umožňuje užívateľom kopírovať a zrkadliť súbory a adresáre rýchlo a s minimalizáciou prenesených dát tým, že prenáša iba zmenené časti súborov. RSYNC ponúka možnosti pre šifrovanie prenosových dát pomocou SSH, kompresiu dát pre zvýšenie efektivity prenosu, a podporuje aj pokročilé funkcie ako inkrementálne zálohovanie a filtráciu súborov. Jeho flexibilita a efektívnosť robia z RSYNC obľúbený nástroj pre systémových administrátorov pre údržbu záloh, zrkadlenie dát a optimalizované prenosy súborov. Navyše, RSYNC je dostupný pre mnohé operačné systémy, čo umožňuje jeho široké využitie v rôznych prostrediach a platformách.

Rsync Príkazy a ich Použitie

LOKÁLNA SYNCHRONIZÁCIA

Bez kompresie

rsync -avhP zdroj/ destinacia
  • -a (archive) režim znamená, že rsync bude kopírovať súbory rekurzívne a to tak, že zachová symbolické odkazy, oprávnenia, časy, skupiny a vlastníctva.
  • -v (verbose) zobrazuje podrobné informácie o tom, čo rsync robí.
  • -h (human-readable) zobrazuje veľkosti súborov v ľahko čitateľnej forme.
  • -P kombinuje --partial a --progress. --partial znamená, že pri prerušenom prenose sa čiastočne prenesené súbory nezmažú, ale zostanú uložené. --progress zobrazuje priebežný stav prenosu.

S kompresiou

rsync -ahPz zdrojovy_adresar/ destinacia
  • -z (compress) aktivuje kompresiu dát počas prenosu, čo môže zrýchliť prenos dát cez pomalšie sieťové spojenia.

PARAMETER DELETE → MIRROR

rsync -ahPz --delete zdrojovy_adresar/ destinacia
  • --delete odstraňuje súbory v cieľovom adresári, ktoré už neexistujú v zdrojovom adresári, čím zabezpečuje presné zrkadlenie obsahu.

VZDIALENÁ SYNCHRONIZÁCIA

Z lokálu na server

rsync -ahPz zdrojovy_adresar tony@192.168.1.39:/tony

Zo serveru na lokál

rsync -ahPz tony@192.168.1.39:/tony/zdrojovy_adresar/ lokalny_adresar/

Z lokálu na server - iný port

rsync -ahPze 'ssh -p 2211' zdrojovy_adresar tony@192.168.1.39:/tony
  • -e (remote shell) umožňuje špecifikovať, ktorý shell sa má použiť na vzdialenom serveri. V tomto prípade sa používa SSH s iným portom (-p 2211).

PRÍKLAD S POKROČILEJŠÍMI SSH PARAMETRAMI

rsync -r -a -v -e "ssh -i ssh.key -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no" --delete /WWW_ADRESAR deploy@SERVER/WWW_ADRESAR
  • Používa viacero SSH parametrov pre zabezpečené pripojenie bez interaktívnej verifikácie hostiteľa.

POUŽITIE S ALIASOM V .SSH/CONFIG

rsync -ahP nazov_suboru.jpg cachy:/home/tony/Pictures
  • Využíva alias cachy, ktorý je definovaný v súbore .ssh/config, čo uľahčuje prácu s často používanými servermi.